Služby


Nabízené služby technického dozoru:

 • Konzultace stavebního záměru
 • Zajištění projektové dokumentace
 • Zajištění výběrového řízení na dodavatele díla, posouzení nabídek
 • Vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 • Spolupráce při přípravě smlouvy o dílo
 • Příprava předávacího protokolu staveniště
 • Předání staveniště dodavateli
 • Svolávání a vedení kontrolních dnů
 • Dohled nad kvalitou a vhodností stavebních prací
 • Kontrola souladu prováděných prací se smluvní výkresovou dokumentací
  a specifikacemi
 • Kontrola dodržování časového plánu
 • Kontrola zápisů do Stavebního deníku a zápisy do deníku
 • Kontrola zakrývaných konstrukcí a materiálů
 • Kontrola souladu fakturací s cenovou nabídkou a provedenými pracemi
 • Převzetí dokumentace, osvědčení, protokolů, revizí od dodavatelů
 • Soupis vad a nedodělků díla
 • Příprava předávacího protokolu stavby
 • Přejímka díla od dodavatelů klientovi
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků